Reklamačný poriadok JL spol. s r.o.

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť:
JL spol. s r.o.
Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava
IČO: 44 813 813
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 59114/B
(ďalej len ako „predávajúci“).
Kontakty: info@jl.sk, +421 2 4020 4105

S cieľom zabezpečenia jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru zakúpeného v obchodných prevádzkach spoločnosti JL spol. s r.o. sa vydáva tento “Reklamačný poriadok”. Reklamačné konanie sa riadi aj aktuálnymi predpismi Občianskeho zákonníka pre fyzické osoby a Obchodného zákonníka pre právnické osoby a zohľadňuje zákon O ochrane spotrebiteľov.

Reklamačný poriadok je uložený v každej našej obchodnej prevádzke a spotrebiteľ má nárok nahliadnuť do reklamačného poriadku.

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie

 Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

 Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok II
Miesto uplatnenia reklamácie

 Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu osobne alebo telefonicky na tom obchodnom stredisku kde tovar zakúpil a to v Bratislave na Dvojkrížnej č. 5, Košiciach na ul. Čermeľská č. 1, alebo mailom na: info@jl.sk, tovar zakúpený cez e-shop môžete reklamovať aj cez Vášho prideleného obchodného zástupcu.

 Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) potrebujete doklad o zakúpení (faktúra, pokladničný blok), pri kúpe strojov a zariadení je nutný aj záručný list (ak bol vydaný). V prípade reklamácie v súvislosti s prepravou je potrebný potvrdený škodový zápis od prepravcu.

Článok III
Zodpovednosť predávajúceho

 Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané.

 Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

 Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

 Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak
 spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
 spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel.

 Predávajúci nezodpovedá za vady:
 pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
 ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním
 alebo po uplynutí doby životnosti tovaru
 spojené s porušením ochrannej plomby na tovare
 spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

 O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

 Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je poverený zamestnanec JL povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácií sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácií

 Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom. Ide o bežného spotrebiteľa alebo osobu, ktorá v živnostenskom liste nemá podnikateľské činnosti súvisiace s našim predmetom činnosti (lakovanie, opravy áut a pod.). Platí zákon č. 40/2004 Zb. Občiansky zákonník (v znení neskorších predpisov). V prípade, že sa jedná o podnikateľa, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, platí na tovar ktorý si zakúpi 12 mesačná záruka. Platí zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (v znení neskorších predpisov).

Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o tom nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list.

 Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho (JL spol. s r.o., Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava), obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie.

 Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o tom nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list.

 Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie odo dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.

 Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

 Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

Článok V
Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:
 na výmenu veci alebo
 právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

 Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

 Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.