Informácie o spracovaní osobných údajov

v zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje svojich klientov, potenciálnych klientov a zmluvných partnerov o spracovaní ich osobných údajov

 

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť:
JL spol. s r.o.
Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava
IČO: 44 813 813
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 59114/B
(ďalej len ako „predávajúci“).

Relevantné kontaktné údaje osôb poverených na ochranu osobných údajov:

V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovnú poverenú osobu: Viera Ághová, e-mail: jlekonomika@jl.sk, tel. č.: 02/4020 4103 (ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a dotknutá osoba ju môže podať e-mailom, poštou, telefonicky, alebo aj osobne.

 1. Účel
  1. Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom, potenciálnym zákazníkom a zmluvným partnerom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]).
  2. Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.
  3. Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním svojich osobných údajov, môže sa obrátiť na vyššie uvedenú Poverenú osobu, ktorá mu poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľným spôsobom.
 2. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa
   1. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov (resp. potenciálnych zákazníkov), s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:
  ÚčelPrávny základKategórie osobných údajov
  splnenie zákonných povinností na úseku daní a účtovníctvaosobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve) identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH, číslo bankového účtu);
   informácie o dodávaných tovaroch a službách napr. adresa dodania a ďalšie;
  splnenie zákonnej povinnosti na úseku registratúryosobitné zákony (najmä zákon o archívoch a registratúrach) meno a adresa odosielateľa pošty
  splnenie zmluvnej povinnosti
  (doručenie tovaru alebo poskytnutie služby zákazníkovi)
  zmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH, číslo bankového účtu);
   informácie o dodávaných tovaroch a službách;
   adresa pre doručenie;
   emailová adresa;
   telefonický kontakt
  1. V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnych osobných údajoch, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.
 3. Kategórie príjemcov osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:
    poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo a mzdovú agendu;
    poskytovateľ doručovacích služieb;
    audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre Prevádzkovateľa;
    poskytovateľ IT podpory;
    daňový úrad;
    súd, exekútor;
    iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.
  2. V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcovi poskytované, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.
 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny
  1. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať tretej krajiny (mimo Európskej únie).
 5. Doba uchovávania osobných údajov
  1. Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z archivačného poriadku Prevádzkovateľa.
  2. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného do úvahy prichádzajúceho uplatniteľného nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby.
  3. Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe na jej žiadosť prostredníctvom Poverenej osoby informácie o dobe, počas ktorej uchováva jej osobné údaje.
 6. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov
  1. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
   [Ďalšie podrobnosti a informácie ohľadom práva na prístup môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]
  2. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
  3. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na výmaz môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]
  4. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]
  5. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]
  6. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]
  7. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými predpismi.
   [Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]
  8. Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práv Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.
 7. Ďalšie informácie o osobných údajoch
  1. Dotknutá osoba sa môže u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený kupujúci,
aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

   1. Kto sme?

  Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť JL spol. s r.o., Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava, IČO: 44 813 813 (ďalej len “prevádzkovateľ”).

   1. Aké osobné údaje spracúvame?

  Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, obsah objednávky.

   1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
    E-shop

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

   1. Aký je náš oprávnený záujem?

  Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail.

   1. Ako nám môžete dať súhlas?

  Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

  1. – online formulár
  1. – podpisom osobne
   1. Ako môžete súhlas odvolať?

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať:

  1. – cez online formulár
  1. – zaslaním oznámenia na email info@jl.sk
  1. – odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej predajni
   1. Komu vaše údaje poskytujeme?

  S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje externému účtovníkovi, poisťovniam a špedičnej spoločnosti (v prípade, že Váš tovar je zajednaný na rozvoz externou špedičnou spoločnosťou).

  1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
     1. Účtovníctvo

    účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov

     1. Kúpne zmluvy

    sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

     1. E-shop – kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu

    sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie

     1. Evidencia reklamácii

    dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov

     1. Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

    dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov

     1. Marketing

    dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

  2. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej z tretích krajín.