Výchova budúcich generácií - Duálne vzdelávanie

 Za mimoriadne dôležité považujeme zmieniť sa o ďalšej oblasti v ktorej sme prijali aktívnu rolu, a tou je výchova mladej generácie lakovníkov. Žiaľ z našej skúsenosti vyplýva, že táto skutočne krásna profesia dnes nemá také spoločenské hodnotenie a také meno, ktoré by si rozhodne zaslúžilo.

Tento nevyhovujúci stav sme sa rozhodli pomôcť zmeniť, keď sme začali v uplynulých rokoch aktívnu spoluprácu s odbornými učilišťami, zaoberajúcimi sa výchovou lakovníkov. Dnes zastávame gestorstvo v takýchto výchovných zariadeniach na celom území SR.

V roku 1999 skončil štúdium prvý ročník učňov, vo výchove ktorých sme sa aktívne podieľali a myslíme si, že spoločne s vedením jednotlivých škôl sa nám podarilo vychovať skutočne mladých ľudí, ktorí presne poznajú nielen problémy oblasti ale aj ich riešenia, o čom nás presvedčili už aj naši zákazníci, u ktorých títo mladí ľudia našli uplatnenie. 

Od roku 2015 sme vstúpili do systém duálneho vzdelávania.

 Systém dlneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. Organizácia PV (praktické vyučovanie) môže využívať týždňové, dvojtýždňové, mesačné alebo aj viacmesačné bloky PV. Duálne vzdelávanie tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľov a praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva priamo v prevádzke zamestnávateľa. Zamestnávateľnie je povinný vytvoriť samostatný priestor na zabezpečenie PV, alemôže zaradiť žiaka priamo do výrobnej činnosti
na prevádzke. Priestor u zamestnávateľa, kde sa uskutočňuje praktické vyučovanie sa nazýva pracovisko praktického vyučovania (PPV). V závislosti od technického a technologického zamerania a vybavenia zamestnávateľa, môže zamestnávateľ rozhodnúť, že praktické vyučovanie v rozsahu do 40%  z celkového rozsahu vyučovacích hodín za štúdium sa uskutoční v dielni školy. Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že praktické vyučovanie v rozsahu do 40%  z celkového rozsahu vyučovacích hodín za štúdium sa uskutoční aj u iného zamestnávateľa, ktorý má osvedčenie na výkon PV v systéme duálneho vzdelávania. Podmienky a organizáciu praktického vyučovania v dielni školy a u iného zamestnávateľa si zamestnávateľ upraví v zmluve o duálnom vzdelávaní so školou a v zmluve o spolupráci v SDV s iným zamestnávateľom. Zamestnávateľ tak môže praktické vyučovanie
poskytovať na svojom pracovisku praktického vyučovania a časť praktického vyučovania aj v dielni školy a časť praktického vyučovania aj u iného zamestnávateľa, pričom musí byť dodržaný maximálny rozsah PV v dielni školy a u iného zamestnávateľa.

 

 

Duálne vzdelávanie ako kombinácia teórie a praktického vyučovania sa môže uskutočňovať tak v učebných ako aj v študijných odboroch a to vo všetkých stupňoch vzdelania. Podmienkou pre odborné vzdelávanie systémom duálneho vzdelávania je dodržanie minimálneho podielu praktického vyučovania z celkového rozsahu vyučovacích hodín v danom odbore štúdia, ktorý je daný vo    vzorových učebných plánoch pre SDV pre jednotlivé stupne vzdelania:

 

      Duálne vzdelávanie sa môže uskutočňovať ako 2-ročné až 5-ročné denné štúdium, ktoré priamo pokračuje po ukončení 9. ročníka základnej škole, ale aj ako denné štúdium v nadväzujúcich formách štúdia určených pre absolventov stredných škôl s výučným listom alebo s maturitným vysvedčením, ktorými sú 1-ročné a 2-ročné skrátené štúdium v učebnom odbore alebo 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore a 3-ročné vyššie odborné štúdium. Školy zapojené do duálneho vzdelávania prispôsobujú školské vzdelávacie programy požiadavkám zamestnávateľov na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a školou a v súlade so vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre SDV. Príprava žiaka v systéme duálneho vzdelávania v reálnych podmienkach zamestnávateľa tak výrazne skracuje dobu dosiahnutia výkonu a efektivity práce absolventa školy na úroveň výkonu a efektivity práce zamestnancov s niekoľkoročnou praxou.  

Silné stránky duálneho vzdelávania

 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.

 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa.

 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.

 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.

 • Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania.

 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania.

 • Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave.

 • Overenie vedomostí a zručností absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia.

 • Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie .

 • Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa.

 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania.

 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom.

 • Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka.

 • Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory.

 • Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu.

 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.

Príležitosti duálneho vzdelávania

 • Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ.

 • Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie.

 • Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl.

 • Reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si "firemnej kultúry".

 • Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné potreby podniku.

 • Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.

 • Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status "poctivého remesla".

 • Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy .

 • Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní.

 • Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou vlastnou skúsenosťou .

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska.

 • Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania.

 • Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ.

 • Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy.

Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.